The Legal Aid Society of Mid-New York, Inc.
"Serving the Legal Needs of Low Income People Since 1952"

Utica | Syracuse | Binghamton | Watertown | Oswego | Oneonta | Cooperstown | Farmworker Law Project
Board | Management & Administration | Legal Staff | Support Staff
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

This is the logo of the Legal Aid Society of Mid-New York, representing service to both our urban and rural clients. This is a Donate Now! button.Language Gateway
Monday March 30 2020

     

Bienvéni a L’égal Aid Societé de Central Nouyòk. Si yon moune pa kapab peyé yon avoka, nou la pou ba ou enfòmasyon légal, ak konsèy, ak sèvis avoka gratis.Nou bay asistans égal nan minisipalité sa yo, ki nan Éta Nouyòk:
Broome, Cayuga, Chenango, Cortland, Delaware, Herkimer, Jefferson, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga, Oswego, Otsego


Gadé yon videyo osijè de l’égal asistans

Voici lè ekzemple pwoblèm égal nou kapab édé w avèk:

-Pwoblèm konsomatè, tankou pwoblèm avèk lajan ou dwé

-Pwoblèm nan travay, tankou diskriminasyon oswa salè ki pa ékitab

-Pwoblèm nan lekòl, tankou bézwen asistans nan lekòl pou yon timoun ki andikapé

-Pwoblèm nan fanmie, tankou divòs, responsabilité pou timoun, sipò pou timoun, sipò pou mari oswa madanm, ak vyolanse nan fanmie yan

-Pwoblèm avoi assirance pou santé, oswa medical sèvice

-Pwoblèm tankou si propriétè w vlé mété w déyò nan koté w rété, oswa sezi kay w, oswa fè mèt kay koté w rété fè reparasyon nan kay la

-Sèvis piblik, tankou asistans piblik, Food Stamps pou acheté manjé, Sekirité Sosyal, SSI, péman pou chomè oswa lôt bénéfis

-Pwoblèm imigrasyon, tankou natiralize kòm sitwayen ameriken

-Dokiman égal, come mon testaman oswa si mwen paka palé pou moune mété decision pou mwen.


Nou pa reprezanté criminale case, oubien traffic tickètes. Si w acusé avec un crime, kontakté public defansè ki nan area koté w rété.

Pafoi nw ka édé sèlman moun ki pa gen anpil lajan. Men si w gen 60 s’an oubyen plis, oubyen si w viktim de domestik vyolans, ou kapab kalifyé menm si ou pa gen lajan oswa w gen lajan nw ka édé w.

Pou jwen ède nan pwogram nw, vini nan youn nan biro nw yo. Lè w vini nap chita palé avèk w et nap presanté w avèk yon trénige intèprèt pw palé avèk w pw gratis.

W ka relé nw nan nimero ki nan ékran pw gratis: 1-877-777-6152. Di moun ki reponn lan ki lang w palé. Lè w relé reté tan nan lige nan pw yon ti moman, panden nw konnekté w avèk yon intèprèt.

Yo koupe bake nan finanse sèvis pou asistans l’égal nan tout peyi Etazini an. Nou gen yon kantité avoka limité nan pèsonnèl nou an. Se rezon sa ki fè nou pa kapab sèvi tout moun ki mande nou asistans. Petète nw ka pa pran case w a.

Premye mwn nw édé, se moun ki gen ka ijans. Kòm egzanp ka ijans gen fanmi vyolans, eviktion é pèdi de bénéfis. Petèt nan lôt case w ka rété tan nan lis.

Si nw pa kapab pren case w a, nap ba w infômasyon osijè lôt égenci petèt ki ka édé w.


Gadé yon lis ki montré koté biro nw yo yé


LSC's support for this website is limited to those activities that are consistent with LSC restrictions.
About Us | Contact Us | ©2019 Legal Aid Society of Mid-New York, Inc.