The Legal Aid Society of Mid-New York, Inc.
"Serving the Legal Needs of Low Income People Since 1952"

Utica | Syracuse | Binghamton | Watertown | Oswego | Oneonta | Cooperstown | Farmworker Law Project
Board | Management & Administration | Legal Staff | Support Staff
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

This is the logo of the Legal Aid Society of Mid-New York, representing service to both our urban and rural clients. This is a Donate Now! button.Language Gateway
Monday March 30 2020
     

Chào mừng quý vị đến với Hội hỗ trợ pháp lý của công ty Mid-New York. Chúng tôi cung cấp thông tin, tư vấn và đại diện pháp lý cho những cá nhân không đủ khả năng mướn luật sưChúng tôi nhận hỗ trợ pháp lý tại các quận sau, trong phạm vi bang: Broome, Cayuga, Chenango, Cortland, Delaware, Herkimer, Jefferson, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga, Oswego, Otsego


Xem một đoạn phim về hỗ trợ pháp lý

Dưới đây là một vài ví dụ về các vấn đề pháp lý mà chúng tôi có thể giúp quý vị:

-Các vân đề của người tiêu dùng, như là chuyện nợ

-Các vấn đề việc làm, như là phân biệt trong công việc hay lương bổng không công bằng

-Các vấn đề ở trường học, như là tìm hỗ trợ cho con em khuyết tật

-Các vấn đề gia đình, như là ly dị, quyền nuôi con, hỗ trợ con cái, hỗ trợ chồng/vợ và bạo hành gia đình

-Các vấn đề về bảo hiểm y tế hoặc dịch vụ chăm sóc y tế

-Các vấn đề về nhà cửa, như là bị lấy lại nhà, tịch thu tài sản, tình trạng nhà cửa kém

-Phúc lợi công, như hỗ trợ công, tem phiếu, An ninh Xã hội, SSI thất nghiệp và các phúc lợi khác

-Vấn đề nhập cư, như là nhập tịch Mỹ

-Di chúc, Ủy quyền pháp lý, ủy quyền y tế


Chúng tôi không hỗ trợ các vấn đề tội phạm, bao gồm cả vấn đề phạt giao thông. Nếu bạn cần hỗ trợ về tội phạm, liên hệ văn phòng biện hộ công ở địa phương của bạn.

Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi chỉ có thể giúp người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, nếu bạn 60 tuổi trở lên, hoặc nếu bạn là nạn nhân bạo hành gia đình, bạn có thể đủ điều kiện dù bạn không thuộc đối tượng thu nhập thấp.

Để được giúp đở từ chương trình của chúng tôi, bạn có thể ghé qua một trong các văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn phiên dịch chuyên nghiệp miễn phí trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Bạn cũng có thể gọi chúng tôi theo số 1-877-777-6152. Cho nhân viên biết thứ tiếng bạn nói. Có thể bạn sẽ phải chờ trên điện thoại vài phút khi chúng tôi kết nối với phiên dịch viên.

Trên khắp nước Mỹ, kinh phí hỗ trợ pháp lý đã bị cắt giảm. Chúng tôi chỉ có một số lượng giới hạn các luật sư trong đội ngũ. Vì vậy, chúng tôi không thể phục vụ tất cả mọi trường hợp. Chúng tôi có thể sẽ không có khả năng đáp ứng trường hợp của bạn.

Chúng tôi hỗ trợ những trường hợp khẩn cấp trước. Một số ví dụ khẩn cấp gồm bạo hành gia đình, bị lấy nhà hay mất phúc lợi. Có thể bạn phải chờ trong các trường hợp khác.

Nếu chúng tôi không hỗ trợ được trường hợp của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn thông tin về các cơ quan khác có thể giúp bạn.

Tìm hiểu về các quyền lợi pháp lý của bạn.


LSC's support for this website is limited to those activities that are consistent with LSC restrictions.
About Us | Contact Us | ©2019 Legal Aid Society of Mid-New York, Inc.